Home

Räntefördelning jordbruksfastighet

Räntefördelning Skatteverke

Fördelningsbeloppet räknas fram till 150 000 kr, vilket är 6,00 procent av kapitalunderlaget. Positiv räntefördelning får ske med högst 100 000 kr och resterande 50 000 kr sparas till ett senare år. Avdraget för positiv räntefördelning får inte överstiga inkomst av näringsverksamhet före räntefördelning Är det negativa eller positiva kapital­underlaget högst 50 000 kr ska du inte göra någon räntefördelning alls. Observera att gränsen är absolut. Hamnar du över gränsen ränte­fördelar du hela beloppet, inte bara den del som överstiger plus eller minus 50 000 kr. Positiv räntefördelning. Positiv räntefördelning är frivillig Räntefördelning kan du glömma och det blir en skattesmäll när du en dag säljer. Be någon räkna på det. Det KAN vara gynnsammare att göra det som ett vanligt köp även om du betalar lite mer Positiv räntefördelning. Avdrag för positiv räntefördelning får göras om det finns ett positivt kapital i verksamheten, efter vissa justeringar, på mer än 50 000 kronor. Räntesatsen baseras på statslåneräntan plus 6 procentenheter. Negativ räntefördelning Hjälpblankett - Beräkning, Räntefördelning och expansionsfond (SKV 2196) Bokslutsunderlag B3, Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av; Bokslutsunderlag B4, Maskiner och inventarier; Bokslutsunderlag B9, Kassa och ban

Räntefördelning för delägare i handelsbolag. Delägarens uttag och förmåner. Avdrag för eget pensionssparande. Avdrag för underskott. Beräkna din justerade anskaffningsutgift. Avyttring av andel eller upplösning av bolaget. Avsättning till expansionsfond. Deklarationsskyldighet Ett köp ger ägaren egna nya ingångsvärden, och möjlighet till t.ex. bättre räntefördelning och skogsavdrag. Den dagen fastigheten ska överlåtas på nytt blir också kapitalvinsten lägre. Vi kan hjälpa dig reda ut vilket alternativ du bör välja, eller om en kombination av gåva och köp är lämpligast vid ditt generationsskifte

En skogs- eller jordbruksfastighet taxeras alltid som en lantbruksfastighet, vilket gör ägaren till en näringsidkare. Fastigheten drivs då i ägarformen enskild firma. Ungefär hälften av Sveriges skogsmark ägs av fysiska personer och ungefär hälften av juridiska personer, det vill säga aktiebolag, stat, kommuner, landsting och Svenska kyrkan Negativ räntefördelning. Sparat fördelningsbelopp. Kapitalunderlag enskild näringsidkare. Vad är kapitalunderlaget för en enskild näringsidkare? Ett exempel på detta är om den ena maken äger en jordbruksfastighet och den andra maken på heltid sköter en omfattande jordbruksdrift på fastigheten Tillkommande poster i inkomstdeklarationen bokförs inte i enskild firma, t ex återförda inte avdragsgilla utgifter, pensionssparande och löne­skatt, räntefördelning, periodiseringsfond, expansionsfond osv. Ingen hänsyn tas till oväntade inkomster eller utgifter. Om du redovisar helårsmoms, ska den preliminära skatten även täcka denna Det är en regel som kallas räntefördelning som gör att enskild näringsverksamhet ofta är bästa företagsformen inom den gröna näringen. Den regeln säger att en del av vinsten beskattas med 30-procentig kapitalskatt. Exempel: Värdet av lantbruksfastigheten, skogen och maskinparken är 12 miljoner. Skulder på 2 miljoner dras av

Räntefördelning - så funkar det

 1. Räntefördelning och expansionsfond Pengar på skogskonto ska du ta upp till 50% när du räknar ut kapitalunderlagen för räntefördelning och expansionsfond, medan du ska ta upp 100% av behållningen på vanliga bankkonton i lantbruket, och likaså om du exempelvis investerar i ny skog eller inventarier
 2. Avyttring. Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. Andra exempel på sådana överlåtelser är apport, expropriation, upplåtelse av nyttjanderätt på obegränsad tid och marköverföring genom fastighetsreglering om ersättning utgår i pengar (44 kap. 3 § IL, 45 kap. 5-6 §§ IL).Gåva av fastighet mot ersättning i form av en annan fastighet.
 3. skas med kostnader för försäljning och omkostnadsbeloppet 44 kap. 13 § Inkomstskattelagen (IL),här.Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning ökat med utgifter för.
 4. Räntefördelning - nyckeln till rättvis beskattning Det handlar om att ta tillvara möjligheterna att beskatta vinst från näringsverksamhet som kapital inkomst med 30 % skatt, s.k. ränte för628 640 del ning. Annars beskattas vins - ten som inkomst av näringsverksamhet med egenavgif
 5. Det kallas uttag. När du har gjort det är verksamheten helt avslutad. Du som har näringsfastighet, till exempel en skogs- eller jordbruksfastighet, kan endast avsluta verksamheten genom att överlåta fastigheten till någon annan. Avregistrering av näringsverksamhe

Ekonomi av jordbruksfastighet skogsforum

Räntefördelning - underla

Vi på Landshypotek Bank är specialiserade på lån till lantbruk och bolån. Som kund hos oss bidrar du till ett rikare liv i hela landet. Välkommen Räntefördelning . Reglerna om räntefördelning innebär att en del av näringsinkomsten kan beskattas som ränta i inkomstslaget kapital om kapitalunderlaget (se nedan) är minst 50 000 kr. Är kapitalunderlaget negativt med mer än 50 000 kr ska en beräknad ränta istället tas upp som inkomst i näringsverksamheten, men är då avdragsgill i inkomstslaget kapital Reglerna om räntefördelning och expansionsmedel har nu tillämpats i två år. Att de nya reglerna ytterligare komplicerar skattesystemet noterades redan vid införandet Tidigare års erfarenheter av kontantmetoden i inkomstslagen jordbruksfastighet och annan fastighet bör också beaktas

- Motivering - - - Rättsligt - Bestämmelser om räntefördelning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag finns i 33 kap. IL. Räntefördelning innebär enligt 2 § att en viss del av inkomsten av näringsverksamheten, ett positivt fördelningsbelopp, dras av och beskattas i inkomstslaget kapital i stället Genom så kallad räntefördelning kan dock viss del av den löpande inkomsten tas upp som inkomst av kapital. Ju mindre belånad fastigheten är, desto större del av avkastning beskattas med 30 procent. Om du själv arbetar med hyreshuset är näringsverksamheten aktivt, annars räknas den som passivt En viktig ändring genomfördes fr.o.m. 1991, då nettointäkt av jordbruksfastighet slogs samman med nettointäkt av övrig närings-verksamhet till nettointäkt av näringsverksamhet. En annan viktig förändring den s.k. räntefördelning som gör det möjligt att under vissa förutsättningar överföra inkomster mellan näringsverksamhet och inkomst av kapital Har du sedan inkomster på en gård så finns det många fina skattemässiga fördelar, exvis positiv räntefördelning, vilket innebär att inkomsten skattas som inkomst av kapital istf tjänst. Gill Råd för jordbruk Så sänker gården skatten. Den som köper en skogsgård kan på flera sätt sänka sin skatt: För den som utöver skogsverksamheten har en annan näringsverksamhet finns det alltid möjlighet att inom samma näringsverksamhet kvitta underskottet av skogen mot överskott av den andra verksamheten

Skatterättens betydelse vid generationsskifte av skogsbruksfastigheter Filosofie magisteruppsats inom ekonomisk familjerätt Författare: Malin Isaksson (840216-8903 Jag äger en näringsfastighet (321) som privatperson sedan fem år och har nu ätit upp underskotten jag drog på mig början. Dvs att jag kommer få betala ganska hög skatt på vinsten och skulle därför vilja starta och driva det som ett AB istället. Tror jag skulle få svårt att få lika lånevillkor om jag säljer näringsfastigheten till ett AB plus att de skattemässiga. Efter att ha följt debatten mellan Marcus Svensson, näringspolitisk kommunikatör, och Göran Rune, chef för skogsavdelningen på Skogsstyrelsen så är det nog fler än undertecknad som är fundersam.. Jag är sedan många år medlem i LRF. Jag äger en liten jordbruksfastighet där endast en handfull hektar skogsmark ingår. Nyckelbiotop som realitet är i mitt fall ingen stor fråga, då. Nytt Räntefördelning Kontinuitet. Särskild post. Nytt Expansionsfond Kontinuitet. Fångesklassificeringens betydelse. Köp Gåva. Sparad. räntefördelning. Periodiseringsfond. Expansionsfond. Skogskonto. - en jordbruksfastighet - en skogsfastighet • X fortsätter med skogsbruke

De nuvarande inkomstslagen jordbruksfastighet och rörelse slås samman och får benämningen näringsverksamhet. Näringsidkare med stora skulder kan få problem med sk räntefördelning (räntekorrektion). Regeln är till för att man inte skall kunna lägga utgifter för privat Kort kan man säga att enskild firma är att föredra när det är ett lantbruksföretag med egenägd jordbruksfastighet. Men i vissa fall är aktiebolag ett mer intressant alternativ för ett lantbruksföretag. Äger du däremot en fastighet och har positiv räntefördelning kan vinsten skattas fram med 30 procent. Nu har huvudblanketterna för självdeklarationen kommit och den 2 maj ska deklarationen vara inne hos skatteverket. Behövs det kan anstånd erhållas till 15 juni. Reseavdrag, skattekrediter och numera även traktamente är några viktiga delar i deklarationen

Deklarera på NE-blanketten - kortfattad information med

Regler om så kallad räntefördelning utgår från rätten att flytta inkomster från en skogsfastighet (högbeskattad näringsverksamhetsinkomst) till mer lågbeskattade inkomster av kapital ska räkna fram negativ räntefördelning som betyder att du räknar fram en schablonmässig kostnadsränta på skulden i verksamheten som flyttas från näringsverksamhet till kapital Enkelt bolag Ett enkelt bolag har kommit till när två eller flera personer avtalat att driva verksamhet i bolag utan att de bildat ett handelsbolag

Näringsfastigheter Skatteverke

2.2.6 Räntefördelning jordbruksfastighet och till vilket pris, där avkastningsvärdet avgjorde fastighetens pristak och köparens lämplighet bedömdes utifrån utbildning och bakgrund. Den tidigare förvärvsregleringen motiverades av jordbrukspolitikens uttalade mål att åstadkomma e FRÅGA Hej! Min bror har gjort bouppteckningen efter min mor och är övertygad om att vi slipper betala skatt för hennes hus som säljs i samma veva Läs även: Guide för skatteplanering i aktiebolag HÄR. Exempel på avdrag ute i periferin Även om huvudprincipen är att de kostnader som dras av i näringsverksamheten ska ha varit nödvändiga för att bringa inkomster till företaget, gäller att kostnaderna ska ha viss rimlig proportion och relevans mellan avdraget och själva verksamheten

Deklarera skogsfastighet. Vid årets slut ska årsbokslut och deklaration upprättas och även om du inte haft några verifikationer under året måste du deklarera. Skattesituationen för skogsägare är helt unik på grund av de långa produktionscyklerna från planta till avverkning All försäljning och köp av momspliktiga varor ska deklareras i en momsdeklaration 53 § Vid beräkning av det för räntefördelning justerade resultatet enligt 33 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall resultatet minskas med avdrag för avsättning till skatteutjämningsreserv som återförs enligt den upphävda lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv. Till 33 och 34 kap Enklare skatteregler för egenföretagare - här är de första förslagen Företrädaransvaret kan komma att ändas Skatt på mode kan ge ökad administrativ börda Digitalskatt för företag allt närmare Underkänt i EU-domstolen för svenska regler om ränteavdrag Förslag om ny bostadsbeskattning kan påverka kommersiella fastigheter Utredare: Höj rutavdraget till 75 000 kronor Så. Positiv räntefördelning får göras med högst ett belopp som motsvarar ett för räntefördelning justerat resultat. Att beloppen som räntefördelas vid fullständig räntefördelning och som avsätts till företagsfond enligt 32 a kap. 4 § inte får uppgå till högre belopp än som motsvarar den fördelningsbara inkomsten enligt 32 a kap. 3 § framgår av 32 a kap. 5 § En jordbruksfastighet som varit utarrenderad de senaste åren har sålts. på kontot finns ingen grund för att låta hela eller del av behållningen på skattekontot ingå i underlaget för räntefördelning. Det gäller även om en del av behållningen kommer att användas för att betala momsen. LÄS SVAR

Generationsskifte Ludvig & C

Det enda som saknas är egentligen att redovisa den enskilda firmans resultat. Utdelningen från aktiebolaget är redan inrapporterad. Enskild firma är dessvärre trots AB nödvändigt då biblioteksersättningen från Författarfonden inte kan betalas till AB, plus att enskild firma är obligatoriskt om man äger en jordbruksfastighet Tomter avstyckade från jordbruksfastighet. på kontot finns ingen grund för att låta hela eller del av behållningen på skattekontot ingå i underlaget för räntefördelning. Det gäller även om en del av behållningen kommer att användas för att betala momsen. LÄS SVAR

Enskild firma bäst för dig som äger skog - Skogssällskapet

Lönsamhet i att avverka virkesrik fastighet innan försäljning Viability in conducting final felling before property sale Ludvig Jacobsson Handledare: Eric Sundstedt, SLU Skogsmästarskolan Examinator: Staffan Stenhag, SLU Skogsmästarskolan Omfattning: 15 hp Nivå och fördjupning: Självständigt arbete (examensarbete) med nivå och fördjupning G2E me Positiv räntefördelning är frivillig men den negativa är obligatorisk. Räntefördelning sker inte om fördelningsunderlaget avviker från 0 kr med högst 50 000 kr. Från skatteförvaltningen har framhållits att reglerna är så svåra att de minsta företagen inte klarar av att tillämpa dem Främst avses räntefördelning i kapitalintensiv enskild firma. Skattesatsen blir här lägre än 30% via räntefördelning, plus uttag av lön upp till kommunalskattefria 19000. Av en vinst på 100 kronor får du behålla mer än 70 Eftersom du tydligen inte ska använda huset på det viset utan hyra ut det helt så är det en näringsfastighet. Det innebär att det ska deklareras enligt reglerna för näringsverksamhet. Eventuellt kan du då använda reglerna om räntefördelning och få till en beskattning på 30 % i inkomstslaget kapital

Det är en regel som kallas räntefördelning som gör att enskild näringsverksamhet ofta är bästa företagsformen inom den gröna näringen Jag har tillverkande verksamhet i enskild firma och ärvt en jordbruksfastighet och allt med ekonomibyggnader bekostas av firman så diesel och reparationer av traktorn som behövs för snöskottning det drar jag av. Ingen av de två. Negativ räntefördelning har till syfte att förhindra att näringsidkaren drar av privata utgiftsräntor i näringsverksamheten. . 1943 års Jordbrukstaxeringssakkunniga konstaterade att den tidigare tillämpade kontantmetoden i inkomstslaget jordbruksfastighet inte ens för de minsta jordbruken gav en riktig bild av jordbrukets årsresultat Visa på vad räntefördelning innebär i detta fall om inkomsten före räntefördelning uppgår till 15.000 kr. b) Visa på hur situationen skulle se ut om kapitalunderlaget istället var negativt -100.000 kr samt underskottet i näringsverksamheten före räntefördelning uppgick till -5.000 kr DokuMera har den största samlingen av mallar och expertsvar. Mallar är byggda i Word och Excel. Alla mallar och expertsvar är säkrade av experter Verksamt är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för dig som ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag

Räntefördelning sker endast om fördelningsunderlaget är större än 50 000 kr. eller mindre än minus 50 000 kr. Ett positivt fördelningsbe- lopp sparas om inkomsten inte räcker till för räntefördelning eller om näringsidkaren inte önskar utnyttja möjligheten till räntefördelning det aktuella beskattningsåret • Högre underlag för räntefördelning • Möjlighet till skogsavdrag för. jordbruksfastighet • Enklare när eventuella övriga. syskon ska kompenseras. Upprätta skriftligt avtal eller gåvobrev. Vid en försäljning gäller vanliga avtalsrättsliga. regler. Det innebär att både. muntliga och skriftliga avtal är giltiga Avdraget för negativ räntefördelning regleras i 17 5. Bestämmelserna infördes år 1993 (SOU 1991 :100, Ds 1993:28 , prop. 1993/94:50 , bet. 1993/94:8kU15, SFS 1993:1536). Punkt 5: Inkomster av fastigheter i Sverige har alltid varit skattepliktiga här enligt KL och SIL Momsregistrering skogsfastighet. ons 18 nov 2015, 21:11 #352118 Märkligt svar att neka momsregistrering pga ingen inkomst. Det första jag gjorde som skogsägare, enl råd från revisor, var att momsregistrera ägarna till vår skogsfastighet Knapp Momsregistrering

Momsen blir alltså ingen kostnad för ditt företag, utan det är konsumenten (Svenne Banan) som egentligen får betala den.Däremot innebär moms en indirekt kostnad, eller kanske snarare en minskad omsättning för företaget, eftersom man antagligen säljer mindre då priset ut till kund blir 25% dyrare jämfört med om moms inte fanns. Det är detta som blir ett problem i branscher där. Fastighetsskatt - statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift - genomgång av reglerna för fastighetstaxering och vad fastighetsskatten uppgår till under inkomståret 2012 (taxeringsår 2013). Fastighetsskatten som tidigare gällde även för bostäder i småhus och hyreshus (bostadsfastigheter) har sedan 2008 ersatts av en kommunal fastighetsavgift i stället för den tidigare. Sv: Två enskilda firmor i samma familj? Ja det där är så roligt. Alla jublar så över det där 5-årsavdraget. Men vilket nerköp det är, egentligen. Vissa kan ha nytta av det dock. Om du kan använda dig av räntefördelning för din framtida vinst så kommer du att betala 30% skatt på vinsten i.. Räntefördelning görs bara på eget kapital vid årets början. Det är expansionsmedel som styrs av det egna kapitalet vid årets slut. Har du ett eget kapital (fördelningsunderlag för räntefördelning) vid årets början på 50.000 kr eller mer väljer du frivilligt om du vill göra positiv räntefördelning Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Propositione

Om det finns bostadshus på gården måste du först fördela lånen mellan privatlån (bostad+tomt) och rörelselån. Fördelningen gör du lämpligen utifrån taxeringsvärde ((bostad+tomt/totalt tax.värde) x totala lånen = privatlån resterande blir rörelselån Privatlånen bokför du inte alls Rörelselånen bokför du på 23.. och din kontantinsats också fördelat efter tax.värde på. Ludvig & Co. 11 likes · 3 were here. Ludvig & Co är den nationella men lokala helhetsleverantören för ditt företags behov. Med vår breda kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt.. Jordbruksfastighet - Vad betyder det och hur ansöker du om . Det är en regel som kallas räntefördelning som gör att enskild näringsverksamhet ofta är bästa företagsformen inom den gröna näringen. Den regeln säger att en del av vinsten beskattas med 30-procentig kapitalskatt LANTBRUKARBOKEN är en perfekt bok för den som äger eller arrenderar en jordbruksfastighet och vill lära sig hur skattereglerna fungerar - antingen för att själv kunna sköta administrationen i företaget, eller för att kunna föra ett vettigt samtal med redovisningskonsulten Innehav av en jordbruksfastighet med ett torp inrättat för åretruntboende samt uppdrag i svenska bolag har inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit. att användas i den enskilda näringsverksamheten ska räknas som tillgångar vid beräkning av kapitalunderlaget för räntefördelning enligt 33 kap. IL

Skattemässigt är det sannolikt bäst att ha både en enskild firma och ett AB för att kunna maximera räntefördelning och dyl. Allt beror på hur mycket pengar de olika verksamheterna genererar och hur belåning/ägande av gård samt inventarier En enskild firma får du vad du än gör eftersom du äger en jordbruksfastighet K A P I T E L 19 Räntefördelning 421. Den avlidne kan också ha efterlämnat en näringsverksamhet, exempelvis ett hyreshus eller en jordbruksfastighet eller annan rörelse Positiv räntefördelning Positiv räntefördelning får du göra om det finns ett positivt Avdraget för positiv räntefördelning får inte överstiga kapitalunderlag i din verksamhet, efter vissa justeringar, inkomst av näringsverksamhet före på mer än 50 000 kr vid förra räkenskapsårets slut (vanligen • sjukpenning den 31 december) Det skattemässiga resultatet i näringsverksamheten uppgick år 2010 till 330 000 kr före egenavgifter och räntefördelning. Mats intäkter av kapital var 40 000 kr. Vid utgången av år 2010 var tillgångarna värda 900 000 kr, medan skulderna uppgår till 1 100 000 kr. Det skattemässiga resultatet för år 2011 antas vara 100 000 kr före egenavgifter och räntefördelning Vad är en skogsfastighet. OAS-forests - Sollefteå, Ångermanland - mån 05 aug 2013, 22:39 En fastighet är ett mark- eller vattenområde. Till fastigheten kan det sedan finnas tillbehör såsom skog, anläggningar och byggnader

Enskild näringsverksamhet Rättslig vägledning Skatteverke

Ekonomibloggen. Här hittar du inlägg med info och förklaringar av moms, skatter, avdrag, bokföring och tips på hur du kan göra och bokföra Revisorshuset är er ekonomiske rådgivare och revisor i Uppsala. Vi hjälper företag med alla sorters ekonomifrågor. Välkommen Uppsatser om FASTIGHETSSTORLEK. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten

Eget uttag i enskild firma - så beskattas d

Näringsverksamhet Det tidigare inkomstslaget rörelse har tillsammans med jordbruksfastighet och en del av det som kallades annan fastighet slagits ihop till ett inkomstslag: näringsverksamhet Kostnadsfri värdebedömning Ludvig & Co erbjuder en muntlig värdebedömning av din skogs- eller jordbruksfastighet helt kostnadsfritt. Hör av dig så bokar vi en tid! 22/03/2021 Så påverkar corona ditt bokslut - ha koll på det här . skogsskadekonto och räntefördelning,. Ludvig & Co erbjuder en muntlig värdebedömning av din skogs- eller jordbruksfastighet helt kostnadsfritt. Hör av dig så bokar vi en tid! 22/03/2021 Så påverkar corona ditt bokslut - ha koll på det här . skogsskadekonto och räntefördelning, läs mer här SKV 301 utgåva 25 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2007 års taxering Del 1 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 [email protected][email protected

 • Stimulus dates by Bank.
 • 10 Bitcoin Münze Gewicht.
 • What was the weather Yesterday in Las Vegas.
 • Cannock Chase Council Tax payments.
 • Arcadia 2022.
 • Tomt till salu Apelviken.
 • Snygga röda tröjor.
 • Chiliz Coin hangi ülkenin.
 • Tesla Model 3 interior.
 • 1177 frikort Norrbotten.
 • SteuerGo customer service.
 • Sitzfeldt Berlin Insolvenzverfahren.
 • ANJ token.
 • Bitcoin mail blokkeren.
 • Förvaltningsavgift fonder.
 • All crypto is down.
 • Star Pacific Coin review.
 • Flippers.
 • Skogsbolag Södra.
 • ETP Kryptowährung.
 • Signal crypto price.
 • Super calculator.
 • Min skatt hushållsavdrag.
 • Berekening notionele interestaftrek aj 2021.
 • Martin lewis student finance this morning.
 • Vilka kontakter förekommer för inkoppling antennkablar.
 • Herradura Spanien.
 • PPM Tesla.
 • Steuerberechnung juristische Personen.
 • Politisk instabilitet mellankrigstiden.
 • Hur många redovisningsbyråer finns det i Sverige.
 • Does Exness have US30.
 • Online Glücksspiel Erfahrungen.
 • Modern lager recept.
 • Zec btc tradingview.
 • Revolut coins.
 • Södertälje SK eliteprospects.
 • Cheapest way to buy Bitcoin in Europe.
 • Supply Chain Finance and Blockchain Technology Specialization.
 • Tao Te Ching.
 • Opel Ascona GT.